Oferta müqaviləsi | Dəstək Tut.az Pulsuz Elanlar Saytı - Əmlak, Avto, İş, Geyim, Mebel

Oferta müqaviləsi

 

Bu razılaşma Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi əsasında Nizamnaməyə uyğun olaraq fəaliyyət göstərən “TUT.AZ Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti” (bundan sonra — İcraçı) və bu razılaşmanı onun 1.3-cü bəndinə uyğun olaraq aksept edən hər bir fiziki və ya hüquqi şəxs (bundan sonra – Sifarişçi) arasında bağlanılan Ümumi oferta müqaviləsidir (bundan sonra – Müqavilə).

 1. 1. Əsas anlayışlar

  1. 1.1 Tərəflər – İcraçı və Sifarişçi;

  2. 1.2 Ümumi oferta – qeyri-müəyyən sayda fiziki və hüquqi şəxslərə ünvanlanan, Sayt tərəfindən göstərilən xidmətlərə dair təklif. Saytın konkret xidmətləri üzrə Tərəflər arasında yaranan münasibətlər bu ümumi oferta ilə tənzimlənir;

  3. 1.3 Aksept – Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 409.4-cü maddəsinə uyğun olaraq Ümumi ofertanın tam və qeyd-şərtsiz qəbulu. Bu Müqavilə üzrə Sifarişçi tərəfindən Saytın istənilən xidmətinin dəyərinin ödənilməsi aksept hesab olunur;

  4. 1.4 Sayt – İnternet şəbəkəsində www.tut.az ünvanında yerləşəinternet resursu, habelə onun müxtəlif əməliyyat sistemləri üzərindəişləyətətbiqləri, digəxidmətləri, onun proqram təminatı, dizaynı (qrafiktəminatı), məlumat bazası, istəniləalt bölməsi, cümlədəservislərdə yerləşəməlumatlar;

  5. 1.5 Maddi məsuliyyət – Bu müqavilənin icrası zamanı onun şərtlərinin pozulması nəticəsində vurulan və Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyində müəyyən edilən maddi zərərə görə məsuliyyət;

  6. 1.6 Qanunvericilik – Azərbaycan Respublikası ərazisində qüvvədə olan və tətbiq olunan qanun, qərar, qayda, fərman, sərəncam, təlimat və sair normativ-hüquqi aktlar.

 2. 2. Müqavilənin predmeti

  1. 2.1 Müstəsna olaraq Saytın Qaydaları və İstifadəçi Razılaşması çərçivəsində həyata keçirilən xidmətlərin göstərilməsi üçün nağdsız ödəniş əsasında Sifarişçi ilə İcraçı arasında yaranan münasibətlərin tənzimlənməsi bu Müqavilənin predmetini təşkil edir.

  2. 2.2 Saytın xidmətlərinin siyahısı bu Müqavilənin əlavəsində göstərilir.

  3. 2.3 Xidmətlərin tənzimlənməsi əlavə sazişlərin bağlanılması yolu ilə də həyata keçirilə bilər.

 3. 3. Aksept

  1. 3.1 Saytın istənilən xidmətinin dəyərinin Sifarişçi tərəfindən ödənilməsi anından ümumi oferta aksept edilmiş, bu Müqavilə İcraçı və Sifarişçi tərəfindən bağlanılmış hesab olunur. Bu Müqavilənin şərtləri Sifarişçinin Sayt üzərindən bütün sonrakı əqdlərinə şamil olunur.

  2. 3.2 Sifarişçinin hər bir xidmət üzrə müraciəti ayrıca əqd hesab olunur. Bu əqdlər sifariş tarixinə Saytda aktiv olan və dəyərinin ödənilməsi mümkün olan xidmətlərə münasibətdə bağlanılır.

  3. 3.3 Saytın istənilən xidməti üzrə Sifarişçi tərəfindən ödənişlərin yerinə yetirilməsi bu Müqavilə üzrə İcraçı ilə Sifarişçi arasında razılaşdırılmış Müqavilənin bağlanması hesab olunur.

 4. 4. Xidmətin qiyməti və ödəniş şərtləri

  1. 4.1 Bu Müqavilə üzrə Sifarişçi tərəfindən seçilmiş xidmətin qiyməti bu Müqavilənin əlavəsində manatla göstərilir. Əlavədəki qiymətə əlavə dəyər vergisi (ƏDV) də daxildir.

  2. 4.2 Sifarişçi xidmətin ödənişini yalnız rəsmiləşdirmə anında Saytda yerləşdirilən ödəniş üsulları (sistemləri) vasitəsi ilə nağdsız ödəniş şəklində həyata keçirməlidir.

  3. 4.3 Yalnız ödəniş həyata keçirildikdən sonra xidmətlər həyata keçirilir.

 5. 5. Tərəflərin hüquq və öhdəlikləri

  1. 5.1 Sifarişçi sifariş verdiyi elanın, həmin elanda istinad olunan digər resursların və məlumatların İstifadəçi Razılaşmasının tələblərində qeyd olunduğu qaydada bütün hüquqlarına malikdir.

  2. 5.2 Sifariş verilən reklam məhsulu, əmlak və ya xidmətə dair hər hansı üçüncü tərəf müəlliflik, patent, sərəncam vermək və ya digər hüquqları olduğunu iddia etdikdə, Sifarişçi İcraçını hər hansı iddia, xərc, cərimə, faiz, itki, kompensasiya tələbi, hökm və ziyan daxil olmaqla, hər cür məsuliyyətdən azad etməyi və bunları öz vəsaiti hesabına ödəməyi öhdəsinə götürür.

  3. 5.3 Sifarişçi reklam məhsulu, əmlak və ya xidmətlə bağlı təqdim etdiyi məlumatların həqiqiliyi və düzgünlüyünə təminat verir və İcraçını bununla bağlı hər cür məsuliyyətdən azad edir.

  4. 5.4 İcraçı Saytdakı xidmətlərin keyfiyyətinin düşməsi, xətalar və nasazıqlar kimi bütün mümkün hallarda lazım olan tədbirləri görməyi öhdəsinə götürür.

  5. 5.5 Müqavilədən irəli gələn bütün öhdəliklər İcraçı tərəfindən keyfiyyətlə və vaxtında icra edilərək təhvil verilməlidir.

 6. 6. Mübahisələrin həll edilmə qaydası

  1. 6.1 Bu Müqavilə üzrə yaranmış mübahisələr Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəmə qaydasında həll edilir.

  2. 6.2 Sifarişçi məhkəməyə müraciət etməmişdən öncə yaranmış mübahisə ilə bağlı təsdiqedici sənədləri əlavə etməklə yazılı iradını İcraçıya təqdim etməlidir. Belə iradlar İcraçı tərəfindən qəbul edilmə tarixindən ən geci 30 (otuz) gün ərzində cavablandırılmalıdır. Müəyyən olunmuş müddət ərzində Sifarişçinin müraciəti cavablandırılmadıqda və ya onun əsaslı tələbləri İcraçı tərəfindən yerinə yetirilmədikdə Sifarişçi məhkəməyə müraciət edə bilər.

 7. 7. Fors-major

  1. 7.1 Müqavilə bağlandıqdan sonra Tərəflərin gözləmədiyi və ya nəzarət edə bilmədiyi qarşısıalınmaz qüvvənin təsiri ilə meydana gələn nəticələr səbəbindən Müqavilə üzrə öhdəlikləri qismən və ya tamamilə yerinə yetirilmədikdə Tərəflər məsuliyyətdən azad edilirlər.

  2. 7.2 Qarşısıalınmaz qüvvə hallarına o hadisələr aiddir ki, Tərəflər onlara təsir göstərə bilmir və onların meydana gəlməsi üçün məsuliyyət daşımırlar, məsələn, zəlzələ, daşqın, yanğın, habelə tətillər, dövlət orqanlarının qərarları, bu Müqavilənin yerinə yetirilməsinə mane olan istənilən xarakterli hərbi əməliyyatlar, terror aktları və s.

  3. 7.3 Qarşıalınmaz qüvvə hallarına istinad edən Tərəf Digər Tərəfə bu halların baş verdiyi barədə dərhal yazılı məlumat verməlidir.

  4. 7.4 Əgər öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi 6 aydan çox davam edərsə, hər bir tərəf digər tərəfə bildirməklə Müqaviləni birtərəfli ləğv hüququna malikdir.

 8. 8. Digər şərtlər

  1. 8.1 Bu Müqaviləyə Sifarişçinin təşəbbüsü ilə xitam verilə bilər. Bu müqaviləyə xitam verildiyi hallarda Sifarişçi ödənilmiş vəsaitlərini İcraçıdan geri tələb edə bilər. Ödənilmiş vəsaitlərin geri qaytarılması İcraçının müəyyən etdiyi forma üzrə tərtib olunmuş Sifarişçinin yazılı ərizəsi əsasında həyata keçirilir.

  2. 8.2 Sifarişçi ödənilmiş vəsaitlərini xidmətlərin göstərilməsi başladıqdan sonra geri tələb etdiyi hallarda bu vəsait göstərilmiş xidmətlərin dəyəri çıxılmaqla İcraçı tərəfindən ödənilir.

  3. 8.3 Bu Müqavilə üzrə maddi məsuliyyət onun tam dəyəri ilə məhdudlaşdırılır.

  4. 8.4 Bu Müqavilə azərbaycan və rus dillərində, hər dil üzrə 2 nüsxədə hazırlanır. Nüsxələr arasında ziddiyyət olduqda Azərbaycan dilində tərtib olunmuş nüsxə üstün hüquqi qüvvəyə malikdir.

 9. 9. İcraçının rekvizitləri

Hüquqi ad — TUT.AZ Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət

Ünvan — Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Rəsul Rza küçəsi 75, WinterPark Plaza 1001 ofis

Rekvizitlər:

VÖEN: 1006602631

Hesab nömrəsi: AZ80PAHA40060AZNHC0100266705

«PAŞABank» ASC

Bankın VÖEN-i: 1700767721

Bankın ünvanı: Bakı şəh., (AZ1005), Yusif Məmmədəliyev küçəsi, 13

SWIFT:PAHAAZ22

Bank Kodu: 505141

Müxbir hesab: AZ82NABZ01350100000000071944

Direktor: Mustafayev Anar Əmir oğlu